Monday | Apr 15 2024
February 22, 2024

Panel Discussion: Research and knowledge production: exact and social sciences

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “Research and knowledge production: exact and social sciences” with distinguished speakers as Prof. Dr. Bashkim Ziberi from the University of Tetova, and Assist. Prof. Dr. Urime Demiri Shaipi from “Mother Teresa” University in Skopje, and moderated by the director of the center Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela. The panel discussed the challenges of research-scientific work in North Macedonia and the Balkan countries, as well as comparing the conditions and culture of research work with those in developed countries. Panelists shared their individual experiences about research work in prestigious international institutions such as Harvard University, Brunei University, and others, while also proposing alternatives for improving conditions and promoting factors conducive to research-scientific work in our country.

***

Panel diskutim: Hulumtimi dhe prodhimi i dijes: shkencat ekzakte dhe sociale Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Hulumtimi dhe prodhimi i dijes: shkencat ekzakte dhe sociale” me panelistë të shquar si Prof. Dr. Bashkim Ziberi nga Universiteti i Tetovës dhe Doc. Dr. Urime Demiri Shaipi nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, i cili panel u moderuar nga drejtori i qendrës, Doc. Dr. Bujamin Bela. Gjatë panelit u diskutua rreth sfidave të punës hulumtuese-shkencore në Maqedoninë e Veriut dhe vendet e Ballkanit, si dhe krahasimi i kushteve dhe kulturës së punës hulumtuese me vendet e zhvilluara. Panelistët gjatë diskutimit transferuan përvoja individuale rreth punës hulumtuese të tyre në institucione prestigjioze ndërkombëtare, si Universiteti i Harvardit, Universiteti Brunei, dhe institucione të tjera, si dhe ofrimin e alternativave për zhvillimin e kushteve dhe nxitjes së faktorëve adekuat për punën hulumtuese-shkencore në vendin tonë.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES