Monday | Jun 24 2024
May 25, 2024

Symposium on Ottoman Ego-Documents Completed

The sessions and presentations on the second day of the Symposium on Ottoman Ego-Documents were completed. On this day, seven sessions, a keynote address, and an evaluation/closing session were held.

Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları Sempozyumu kapsamında ikinci gün oturumları ve konuşmaları tamamlandı. Sempozyumun ikinci gününde 7 oturum, bir onur konuşması ve değerlendirme/kapanış oturumu gerçekleşti. Sessions held on the second day of the symposium/ Sempozyumun ikinci gününde gerçekleşen oturumlar

Oturum 6: BEN-ANLATILARINDA MANEVÎ VE İLMÎ GELİŞİM/SPIRITUAL AND SCIENTIFIC JOURNEY IN EGO-DOCUMENTS 

Oturum Başkanı/Chair: Tuğba İsmailoğlu-Kacır

Şükran Fazlıoğlu – Bir Osmanlı Âliminin ‘Entelektüel-Ben’ Anlatısı: Bandırmalı Küçük Hamid Efendi’nin Sebet’i/An Ottoman Scholar’s ‘Intellectual-Self’ Narration: The Sebet of Bandırmalı Küçük Hamid Efendi

Ümit Karaver – XV. Yüzyıl Timurlu/Karamanlı/Osmanlı Dünyası Ulemâsından Şeyh Alî El-Bestâmî Musannifek’e Dair Otobiyografik Kayıtlardan Hareketle Biyografik Bir İnceleme/Biographical Analysis Based on Autobiographical Records of Sheikh Ali Al-Bestami Musannifak, a Scholar from the 15th Century Timurid/Karamanid/Ottoman World

Nurdan Soylu-Şahin – Sûfî Pratiklerde Kendilik İnşası Bağlamında Yazının Yeri ve İsmail Hakkî Bursevî (1653-1725)/Ismail Hakkı Bursevi in the Context of Sufi Self-Narratives (1653-1725) and His Relationship with Writing in Self-Construction

Münzir Şeyhhasan – Muhaddis ve Müderris Ahmed el-Menînî’nin el-Kavlü’s-Sedîd fî İttisâli’l-Esânîd Adlı Eserinde Ben-Anlatısı/The Ego-Documents within the work titled Al-Kavlu’s-sadîd fî ittisâli’l-asânîd, authored by the Hadith scholar and esteemed teacher Ahmad al-Manînî

Oturum 7: ŞAİR KALEMİNDEN BEN-ANLATILARI /EGO-DOCUMENTS PENNED BY POETS 

Oturum Başkanı/Chair: Turgay Şafak

Hatice Aynur – Tatavlalı Mahremî’nin (ö. 1535) Şiirlerini Ben-Anlatısı Olarak Okumak/Reading the Poems of Tatavlalı Mahremî (d. 1535) as Ego-Documents

Türkan Alvan – Dolâb-Nâme Türünün Osmanlı Ben-Anlatılarına Katkısı: Fakirî’nin Dolabnâmesi Örneği/The Contribution of Dolāb-nāma Genre to Ottoman Self-Narratives: The Sample of Faqīrī’s The Dolāb-nāma

Betül Akdemir-Süleyman – Şiirden Ben’e Bakmak: Ümmî Sinan ve Niyâzî Mısrî Perspektifinden Ben-Anlatıları/Delving into Self-Reflection in Poetry: SelfDocuments from the Perspectives of Ummi Sinan of Elmalı and Niyazi-i Misri

Christiane Czygan – The Puzzling Relationship Between the Poet and the Poetic Persona in Early Modern Ottoman Literature/Erken Modern Osmanlı Edebiyatında Şair ile Kişiliğinin Muammalı İlişkisi

Oturum 8: BELGE VE MEKTUPLARDA BEN-ANLATISI/EGO-DOCUMENTS IN RECORDS AND LETTERS 

Oturum Başkanı/Chair: Yasemin Beyazıt

Sena Hatip-Dinçyürek – Approaching Late Ottoman Petitions in Rumelia as Self-Narratives, Discussing Their Potential and Limits/Rumeli’de Geç Dönem Osmanlı Dilekçelerine Ben-Anlatıları Olarak Yaklaşmak, Potansiyel ve Sınırlarını Tartışmak

Şule İyigönül-Atasağun – Şair Nâbî’nin Münşeât’ı Üzerine Bir İnceleme (1642- 1712): Münşeât’ta “Ben’i” Aramak/An Analysis of Poet Nabi’s Münşeât (1642- 1712): Searching for “Ego” in Münşeât

Beyzanur Eraslan – Enderunlu Hacı Mustafa’nın Lalasına Mektupları/Letters to Lala from Enderunlu Hacı Mustafa

İlkay Kirişçioğlu – Devrimci Bir Macar Mühtedisinin Sorgusunda “Ben”/”The Self” in the Interrogation of a Revolutionary Hungarian Convert

Oturum 9: YOLDAKİ BEN’LER/SELF ON THE ROAD

Oturum Başkanı/Chair: İbrahim Şirin

Safiye Türker-Işıksel – The Safrat Al-Batrak Makâriyûs: Travel-Journal of Bûlus Ibn Al-Za’îm Al-Halabî/Safratü’l-Batrîk Makaryûs: Halepli Paul’ün Yolculuk Günlüğü (1652-1659)

Tuğba İsmailoğlu-Kacır – Yoldaki “Ben”ler: 19. Yüzyıl Avrupa Seyahat Günlüklerinde Benlik Algısı/The “I”s on the Road: Self-Identity in 19th Century European Travel Diaries

Mine Karataş – Bir Sürgün Anlatısı Örneği: Vâhid-i Mahtûmî’nin Lâlezar’ı/An Example of an Exile Narrative: Vâhid-i Mahtûmî’s Lâlezar  

Oturum 10: PROJE GRUBUNUN BULGULARI I/FINDINGS OF THE PROJECT’S TEAM I 

Oturum Başkanı/Chair: Semra Çörekçi

Kemal Gurulkan – Topkapı Sarayı Müzesi Evrakında Ayşe Sineperver Sultan’ın Kethüdası ile Yaptığı Yazışmalarda Ben-Anlatıları/Ego-Documents in the Correspondence Between Ayşe Sineperver Sultan and Her Kethüda in the Records of Topkapı Palace Museum Archives

Emre Eken – Osmanlı Padişahlarının Samimi Yüzleri: Sultan İbrahim ve III. Ahmed Örneğinde Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümâyûnlarda Padişah Ben-Anlatıları/ Unofficial Faces of Ottoman Sultans: The Cases of Sultan İbrahim and Ahmed III

Elmin Aliyev – Vasiyetlerde Saklı Ben: Gülnûş Emetullah Sultan’ın (ö. 1127/1715) Vasiyetnâmeleri Ekseninde Bir Değerlendirme/The Hidden Self in Testaments: An Evaluation on the Axis of Gulnūş Emetullah Sultan’s (d. 1127/1715) Testaments

Turgay Şafak – Osmanlı Sarayında Bir Acem Şairin Ben-Anlatısı: Hâmidî-yi İsfahanî’nin Hasbihal-nâmesi/A Persian Poet’s First-Person Narrative in the Ottoman Palace: The Hasbihal-nāme of Hâmidî-yi Isfahânî

Oturum 11: BEN-ANLATILARINDA KADIN/ WOMEN IN EGO-DOCUMENTS 

Oturum Başkanı/Chair: Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu

Nilgün Dalkesen – Women in the Mughal Dynasty in the Light of Cihangir Shah’s (1569-1627) Cihangîrnâme/Cihangir Şah’ın (1569-1627) Cihângîrnâme’si Işığında Babür Hanedanlığı’nda Kadın

Ömer Rafi Çiçek – Otobiyografik Anlatı Olarak Mihrî Hatun’un Dîvân’ını Yeniden Okumak/As an Authobiographical Narrative Rereading Mihrî Hâtun’s Dîvân

Anıl Göç – 19. Yüzyıl Osmanlı Elitine Mensup Emine Melek Hanım’ın (1814-1873) Hayatından İzlenimler/Impressions of the Life of a 19th Century Ottoman Elite Woman: Emine Melek Hanım (1814-1873)

Oturum 12: PROJE GRUBUNUN BULGULARI II/FINDINGS OF THE PROJECT’S TEAM II 

Oturum Başkanı/Chair: Selim Karahasanoğlu

İbrahim Halil Ayten – Osmanlı’da Bir Gayr-ı Müslim Ben-Anlatısı: İlyas (Elias) Havva b. Anton Butrus el-Maruni’nin Otobiyografik Aile Anlatısı/A Non-Muslim Ego Document in the Ottoman Literature: The Autobiographical Family Narrative of Elias (Elias) Hawwa b. Anton Butrus al-Mârûnî

Semra Çörekçi – 16. Yüzyıla Ait Bir Osmanlı Ben-Anlatısı Üzerine İnceleme: Habibullah b. Mahmud’un Sergüzeştnâmesi/An Ego-Document from the 16th Century: Sergüzeştnâme of Habibullah b. Mahmud

Gülşen Yakar – Erenler, Hak Yolunda Meczûplar ve Bir Hânende-Dervîş: Enfî/ Burnaz Hasan Hulûs (ö.1724) ve Tezkiretü’l-Müteahhirîn/Saints, Holy Madmen and a Court Songster-Dervish: Enfî/Burnaz Hasan Hulûs (d.1724) and Tezkiretü’l-Müteahhirîn

Özlem Özdemir-Kumbar – Müneccim Mustafa Zeki’nin (ö. 1735) Rüyaları: Arzular Korkular ve Vizyonlar/The Dreams of Mustafa Zeki, the munajjim (d. 1735): Desires, Fears, and Visions

ÖĞRENCİ SUNUMU/POSTER PRESENTATION

Elif Çakmak

Bir Ben-Anlatısı Örneği Olarak Baf Kadısı Macuncuzâde Mustafa Efendi’nin Esaret Anlatısı (XVII.Yüzyıl): Sergüzeşt-i Esîr-i Malta/The Captivity Narrative of Macuncuzâde Mustafa Efendi, Qadi of Paphos as an Ego-Document: The Sergüzeşt of a Maltese Captive

ONUR KONUŞMASI II/KEYNOTE ADDRESS II  

Sigurður Gylfi Magnússon – Egodocuments and Microhistory: The Story of Bíbí in Berlín/Ben-Anlatıları ve Mikro Tarih: Berlin’de Bíbí’nin Hikayesi

KAPANIŞ ve GENEL DEĞERLENDİRME/CLOSING REMARKS  Cemal Kafadar

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES