Monday | Jun 24 2024
June 10, 2024

The Skopje Academy Spring 2024 seminars have successfully concluded

The Skopje Academy Spring 2024 seminars have successfully concluded

The Skopje Academy Spring 2024 seminars successfully concluded with a total of 11 seminars conducted, comprising 6 in Turkish and 5 in Albanian. These seminars were hosted on the Zoom platform and were attended by 77 undergraduate and graduate participants from North Macedonia, Türkiye, Montenegro, Albania, and Kosovo.

The seminars featured diverse topics and expert speakers, making this semester an engaging and educational experience for all participants.


Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 Seminerleri Sona Erdi

Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 seminerleri kapsamında 6 Türkçe, 5 Arnavutça olmak üzere toplam 11 seminer icra edildi. Seminerler Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi.
Üsküp Düşünce Okulu 2024 dönemini Kuzey Makedonya, Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’dan lisans ve lisansüstü 77 katılımcı takip etti.


Përfunduan seminaret në Akademia Shkupi Pranverë 2024

Në kuadër të Akademisë Shkupi pranverë 20234 janë mbajtur gjithsej 11 seminare, 6 në gjuhën turke dhe 5 në gjuhën shqipe. Seminaret u mbajtën përmes platformës Zoom.
Seminaret e Akademisë Shkupi 2024u ndoqën nga 77 studentë universitarë dhe pasuniversitar nga Maqedonia e Veriut, Turqia, Shqipëria dhe Kosova.

Seminars Conducted This Semester:

Seminaret e realizuara në këtë semestër:

Bu dönem gerçekleştirilen seminerler:

》Modern Bosnian History / Modern Bosna Tarihi – Dr. Sedad Beşliya,
》Balkans and Turkish Foreign Policy / Balkanlar ve Türk Dış Politikası – Dilek Kütük
》Turkish Literature in the Balkans: Past and Present / Balkanlarda Türk Edebiyatı: Dünü ve Bugünü – Dr. Ertuğrul Karakuş
》History of Ottoman Thought in the Balkans / Balkanlarda Osmanlı Düşüncesinin Tarihi – Doç. Dr. Harun Kuşlu
》World System and Capitalism / Dünya Sistemi ve Kapitalizm – Dr. Ahmet Lökçe
》Ottoman Architecture in the Balkans / Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – Neslihan Süleyman

》Psychology and Religion / Psikologjia dhe Religjioni – Prof.Dr. Musa Musai
》Management and Economy / Menaxhmenti dhe Ekonomia – Doc. Dr. Bujamin Bela
》State, Society, and Politics / Shteti, Shoqëria dhe Politika – Doc.Dr. Drita Memeti
》Media in the Post-Truth Era / Media ne epoken post-truth – Dr. Festim Rizanaj
》Knowledge and Religion in the Ottoman State / Dija dhe feja në Shtetin Osman – Dr. Ferid Piku

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES