Monday | Jul 15 2024
September 3, 2021

Skopje Academy Student Symposium 2021

Within the scope of the Skopje Academy, the 2nd Student Symposium was held in the special session of the Balkan Studies Congress. After completing the seminars and reading groups, the students completed the article writing process and completed the Skopje Academy program.

**

Üsküp Düşünce Okulu kapsamında 2. Öğrenci Sempozyumu, Balkan Çalışmaları Kongresi özel oturumunda gerçekleşti. Öğrenciler seminerler ve okuma grupları kademelerini tamamladıktan sonra makale yazım sürecini de tamamlayıp Üsküp Düşünce Okulu programını tamamlamış oldular. 

**

U realizua Simpoziumi i Dytë Studentor i Akademia Shkupi në sesionin special të Kongresit për Studime Ballkanike. Me përfundimin e seminareve dhe grupeve të leximit, studentët përfunduan edhe procesin e shkrimit të kumtesave dhe kështu përfunduan programin e Akademia Shkupi.

Analizë e përzgjedhjes së stilit të lidershipit në zhvillimin e bizneseve në Republikën e Maqedonisë së Veriut – Anila Murati 

Revolucionarizimi mjekësor i trajtimit të sëmundjeve të pashërueshme nëpërmjet inxhinieringut gjenetik (CRISPR-Cas9 dhe kanceri) – Besar Rufati  

Bilişim Hukukunda Robotların Konumu ve Yapay Zekanın Ceza Muhakemesinde ki Rolü – Hanife Etem  

Analizë e gjendjes psikologjike të të burgosurve në burgjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut (Idrizovë), në periudhën 2015-2021 – Liber Emini 

Osmanlı’dan Cumhuriyete Üç Matematikçi: Hüseyin Tevfik Paşa, Salih Zeki bey ve Kerim Emin – Zehra A. Sadiki 

Divorcet gjatë periudhës së pandemisë Covid-19 në rajonin e Shkupit – Mersie Ramadani 

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES