Monday | Jul 15 2024
November 25, 2023

Seminars in Skopje Academy fall 2023 ended

ÜSKÜP DÜŞÜNCE OKULU SONBAHAR 2023 SEMİNERLERİ SONA ERDİ PËRFUNDUAN SEMINARET NË AKADEMIA SHKUPI VJESHTË 2023

13 seminar/seminer/seminare

86 lessons/ders/ligjërata

45 participants/katılımcı/pjesëmarrës

Within the scope of Skopje Academy Fall 2023 seminars, a total of 13 seminars were held, 6 in Turkish and 7 in Albanian. The seminars were held on the Zoom platform. Skopje Academy 2023 semester was followed by 45 undergraduate and graduate participants from North Macedonia, Türkiye, Albania and Kosovo.

Üsküp Düşünce Okulu Sonbahar 2023 seminerleri kapsamında 6 Türkçe, 7 Arnavutça olmak üzere toplam 13 seminer icra edildi. Seminrler Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi. Üsküp Düşünce Okulu 2023 dönemini Kuzey Makedonya, Türkiye, Arnavutluk ve Kosova’dan lisans ve lisansüstü 45 katılımcı takip etti.

Në kuadër të Akademisë Shkupi vjeshtë 2023, janë mbajtur gjithsej 13 seminare, 6 në gjuhën turke dhe 7 në gjuhën shqipe. Seminaret u mbajtën përmes platformës Zoom. Seminaret e Akademisë Shkupi 2023 u ndoqën nga 45 studentë universitarë dhe pasuniversitar nga Maqedonia e Veriut, Turqia, Shqipëria dhe Kosova.

Seminaret e realizuara në këtë semestër:

Bu dönem gerçekleştirilen seminerler:

》Çağdaş İslam Düşüncesi – Dr. Ahmet Köroğlu,

》Balkan Tarihi 1800-1945 – Prof. Dr. Şener Bilalli

》Balkanlarda İktidar ve Tarih – Dr. Sevba Abdula

》Kuzey Makedonya’da Siyaset ve Toplum – Abdullah Muhsin Yıldız

》Balkanlarda Vakıflar – Dr. Mümin Ömer

》Balkanlardaki Siyasal Dönüşüm: Bulgaristan Örneği – Mustafa Işık

》Mendimi Islam – Dr. Fation Shabani

》Historia e Mendimit – Dr. Adnan Shala

》Historia Moderne e Ballkanit – Dr. Besnik Emini

》Shteti dhe Shoqëria -Doc. Dr. Drita Memeti

》Sistemi Ndërkombëtar dhe Ballkani – Dr. Deniz Memedi

》Ideologjia dhe Ballkani – Dr. Murat Aliu

》Historia e Andaluzisë – Berat Alili

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES