Monday | Jun 24 2024
May 17, 2024

Panel Discussion: North Macedonia’s Dual Elections: Implications and Perspectives

Panel Discussion: North Macedonia’s Dual Elections: Implications and Perspectives

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “North Macedonia’s Dual Elections: Implications and Perspectives” with panelists Abil Baush and Xhenur Iseni, moderated by Assist. Prof. Dr. Murat Aliu.

During the panel, participants delved specifically into the impact of elections on the economic aspects of the country, the platforms and activities of political parties during the election campaign, political culture, and the potential long-term effects on national policy.


Panel diskutim: Zgjedhjet e dyfishta në Maqedoninë e Veriut: Implikimet dhe Perspektivat

Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Zgjedhjet e dyfishta në Maqedoninë e Veriut: Implikimet dhe Perspektivat” me panelistë Abil Baush dhe Xhenur Iseni, moderuar nga Doc. Dr. Murat Aliu.

Gjatë panelit, diskutimi u fokusua në mënyrë specifike në ndikimin e zgjedhjeve në aspektet ekonomike të vendit, platformat dhe aktivitetet e partive politike gjatë fushatës zgjedhore, kulturën politike, dhe efektet e mundshme afatgjata në politikën kombëtare.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES