Monday | Jun 24 2024
May 20, 2024

Panel Discussion: North Macedonia Between East and West: Fiction or Reality! 

Panel Discussion: North Macedonia Between East and West: Fiction or Reality!

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “North Macedonia Between East and West” with panelists Prof. Dr. Sefer Tahiri and Ismail Sinani, moderated by Assist. Prof. Dr. Murat Aliu.

During the panel, the concepts of East and West, and our perception of these concepts, were discussed. Additionally, the historical and political dilemmas of Macedonians and Albanians in general, and Macedonia in particular, were examined in the context of new geopolitical constellations. The discussion focused on the need to redefine new models of political and historical balance and the values upon which we will build our lives as a people and as a state.


Panel diskutim: Maqedonia e Veriut ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit: Fiksion apo Realitet!

Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Maqedonia e Veriut ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit: Fiksion apo Realitet!” me panelistë Prof. Dr. Sefer Tahiri dhe Ismail Sinani, moderuar nga Doc. Dr. Murat Aliu.

Gjatë panelit u diskutuan konceptet e Lindjes dhe Perëndimit dhe perceptimi ynë për këto koncepte. Gjithashtu, dilemat historike dhe politike të maqedonasve dhe shqiptarëve në përgjithësi, dhe Maqedonisë në veçanti, u shqyrtuan në kontekstin e konstelacioneve të reja gjeopolitike. Diskutimi u fokusua në nevojën për të ripërcaktuar modele të reja të ekuilibrit politik dhe historik dhe vlerat mbi të cilat do të ndërtojmë jetën tonë si popull dhe si shtet.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES