Monday | Jul 15 2024
March 1, 2024

Panel Discussion: Ideology, Balkan and Postmodernism

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “Ideology, Balkan and Postmodernism” with panelists Prof. Dr. Avni Avdiu from the “Mother Teresa” University in Skopje, and Asst. Dr. Murat Aliu from the “Mother Teresa” University, moderated by Berat Alili. The panel focused on the elaboration of ideology from terminological, political, historical and social aspects in the European and Balkan context, as well as the reflection of ideology in the postmodernist era in political parties and economic-social life

***

Panell diskutim: Ideologjia, Ballkani dhe Postmodernizmi Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Ideologjia, Ballkani dhe Postmodernizmi” me panelistë Prof. Dr. Avni Avdiu nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup dhe Asst. Dr. Murat Aliu nga Universiteti “Nënë Tereza” , i cili panel u moderua nga Berat Alili. Paneli u fokusua në shtjellimin e ideologjisë në aspekt terminologjik, politik, historik dhe social në kuadër të kontekstit evropian dhe atë Ballkanik, si dhe reflektimi i ideologjisë në kohën postmoderniste në partitë politike dhe jetën ekonomike-sociale

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES