Monday | Jul 15 2024
December 29, 2023

Gaza: Victims for Humanity and the Future

Gaza: Victims for Humanity and Future

The Balkan Studies Foundation organized a panel series addressing the situation in Gaza. Distinguished speakers provided insights from various perspectives, fostering a comprehensive discussion on the matter.

Sessions realized:

》Session I: Gaza: The screaming of genocide
Moderator: Dr. Sevba Abdula

Panelists:
•Muhammed Yıldız
•Assist. Prof. Dr. Ahmet Lökçe
•Mesut Kurtiş

》Session II: Advocacy and media for Gaza
Moderator: Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela

Panelists:
•Mersiha Smailovic
•Admir Fazlagic

》Session III: Psycho-political perspective of Gaza
Moderator: Metin Xhelil

Panelists:
•Prof. Dr. Bejtulla Demiri

》Session IV: Gaza through the eyes of young researchers
Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat Aliu

Panelists:
•Berat Alili
•Semran Murtezani
•Elif Ruşiti

Gazze: İnsanlığın ve Geleceğin Kurbanları

Balkan Çalışmaları Vakfı, vakıf merkezinde Gazze’deki durumu ele alan dört panel düzenledi. Akademisyen, gazeteci, sanatçı, genç araştırmacılardan oluşan konuşmacılar konuyu birçok farklı perspektiften ele aldılar.
Program Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı sayın Dr. Sevba Abdula ve Siyaset, Ekonomi ve Sosyal Araştırma Merkezi müdürü sayın Doç. Dr. Bujamin Bela’nın açılış konuşmalarıyla başlandı.

Gerçekleşen oturumlar:

》Oturum I: Soykırımın Çığlığı
Oturum Başkanı: Dr. Sevba Abdula

Konuşmacılar
•Mesut Kurtiş
•Assist. Prof. Dr. Ahmet Lökçe
•Muhammed Yıldız

》Oturum II: Gazze için savunuculuk ve medya
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bujamin Bela

Konuşmacılar:
•Mersiha Smailovic
•Admir Fazlagic

》Oturum III: Gazze’ye Psiko-politik Bakış Açısı
Oturum Başkanı: Metin Celil

Konuşmacılar:
•Prof. Dr. Bejtulla Demiri

》Oturum IV: Genç Araştırmacılar Gözünden Gazze
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Aliu

Konuşmacılar:
•Berat Alili
•Semran Murtezani
•Elif Ruşiti

Gaza: Viktimat për njerëzimin dhe të ardhmen

Fondacioni i Studimeve Ballkanike organizoi një seri panelesh që trajton situatën në Gaza. Folësit e shquar dhanë njohuri nga këndvështrime të ndryshme, duke nxitur një diskutim gjithëpërfshirës mbi këtë çështje.

Sesionet e realizuara:

》Sesioni I: Gaza: ulërima e gjenocidit
Moderator: Dr. Sevba Abdula

Panelistë:
•Muhammed Yıldız
•Assist. Prof. Dr. Ahmet Lökçe
•Mesut Kurtiş

》Sesioni II: Advokimi dhe media për Gazan
Moderator: Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela
Panelistë:
•Mersiha Smailovic
•Admir Fazlagic

》Sesioni III: Perspektiva psiko-sociale për Gazan
Moderator: Metin Xhelil

Panelist:
•Prof. Dr. Bejtulla Demiri

》Session IV: Gaza nga perspektiva e hulumtuesve të rinj
Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat Aliu

Panelistë:
•Berat Alili
•Semran Murtezani
•Elif Ruşiti

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES