Monday | Apr 15 2024
November 10, 2023

100. Yılında Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu

The International Symposium on Meddah Madrasah in its 100th Anniversary organized by Balkan Studies Foundation Abdulfettah Rauf Research Center, Islamic Sciences Research Foundation – ISAV, International Balkan University and supported by Skopje Mufti’s Office, Sofia Higher Islamic Institute and Istanbul 29 May University took place on 07-08 November. The opening ceremony started with the recitation of the Qur’an by Ataullah Kurtiş, the grandson of Ataullah Kurtiş, the head teacher of Meddah Madrasah. The opening speeches were delivered by Dr. Sevba Abdula, President of the Balkan Studies Foundation, Dr. Fatmir Mexhiti, Minister of Health of North Macedonia, Jeton Shaqiri, Minister of Education of North Macedonia, Dr. Qenan Ismaili, Mufti of Skopje, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner on behalf of the Islamic Sciences Research Foundation – ISAV, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, President of the Institute of History of Science at Istanbul Medeniyet University, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, President of the Institute of History of Science at Istanbul 29 May University, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Istanbul 29 Mayıs University Vice Rector Prof. Dr. İlyas Çelebi, Rector of International Balkan University Prof. Dr. Lutfi Sunar, Mufti of Xanthi Mustafa Trampa, President of the Supreme Islamic Council of Bulgaria Vedat S. Ahmed, President of the Islamic Union of North Macedonia Shaqir ef. Fetahu, while the President of Religious Affairs of the Republic of Türkiye Prof. Dr. Ali Erbaş took part in the speech with a video message. After the speeches, Mesut Kurtiş and Burhan Şabah performed Skopje Recitals.

Simpoziumi Ndërkombëtar i 100-të Vjetorit të Medresesë Meddah u realizua me 7-8 nëntor 2023, i cili simpozium u organizua nga Qendra Hulumtuese “Abdulfettah Rauf” në kuadër të Fondacionit për Studime Ballkanike, Fondacioni për Hulumtime të Shkencave Islame -ISAV, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, e mbështetur nga Myftinia e Shkupit, Instituti i Lartë Islam i Sofjes, dhe Universiteti 29 Maji. Ceremonia e hapjes filloi me recitim të Kur’anit nga nipi i kryemyderrisit të medresesë Meddah, Ataullah Kurtish. Gjatë ceremonisë së hapjes fjalë rasti realizuan Dr. Sevba Abdula, drejtor i Fondacionit për Studime Ballkanike, Dr. Fatmir Mexhiti, ministër i shëndetësisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Jeton Shaqiri, ministër i arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dr. Qenan Ismaili, myfti i myftinisë së Shkupit, Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, përfaqësues i Fondacionit për Studime të Shkencave Islame – ISAV, Prof. Dr. Ihsan Fazlioglu, kryetar i institutit të historisë të Universitetit Istanbul Medeniyet, Prof. Dr. Ilyas Çelebi, ndihmës-rektor në Universitetin 29 Maji, Prof. Dr. Lutfi Sunar, rektor i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, z. Mustafa Trampa, myfti i Iskeçe, z. Vedat S. Ahmed, kryetar i Këshillit të Lartë Islam të Sofjes, Shaqir ef. Fetahu, kryetar i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe Prof. Dr. Ali Erbash, kryetar i Çështjeve Fetare të Republikës së Turqisë, të pranishmit i përshëndeti nëpërmjet një video konference. Pas përfundimit të fjalimeve të rastit, të pranishmit kishin mundësinë të ndjekin recital nga dy artistët e njohur shkupjan, Burhan Shaban dhe Mesut Kurtish.

Balkan Çalışmaları Vakfı Abdülfettah Rauf Araştırma Merkezi, İslami İlimler Araştırma Vakfı – İSAV, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin düzenlediği, Üsküp Müftülüğü, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin desteklediği 100. Yılında Uluslararası Meddah Medresesi Sempozyumu 07-08 Kasım tarihinde gerçekleşti. Açılış Meddah Medresesi başmüderrisi Ataullah Kurtiş’in torunu Ataullah Kurtiş hoca efendinin Kur’an tilaveti ile başladı. Açılış konuşmalarında Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı sayın Dr. Sevba Abdula, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı sayın Dr. Fatmir Mexhiti, Kuzey Makedonya Eğitim Bakanı sayın Jeton Shaqiri, Üsküp Müftüsü sayın Dr. Qenan Ismaili, İslami İlimler Araştırma Vakfı – ISAV adına sayın Prof. Dr. Bedreddin Çetiner, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Başkanı sayın Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. İlyas Çelebi, Uluslararası Balkan Üniversitesi adına sayın Prof. Dr. Lütfi Sunar, İskeçe Müftüsü sayın Mustafa Trampa, Bulgaristan Yüksek İslam Şura Başkanı sayın Vedat S. Ahmed, Kuzey Makedonya İslam Birliği başkanı sayın Shaqir Fetahu söz alırken Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri başkanı sayın Prof. Dr. Ali Erbaş video mesajı ile konuşmada yer aldı. Konuşmaların ardından Mesut Kurtiş ve Burhan Şabah Üsküp İlahileri dinletisi gerçekleşti.

Gerçekleşen oturumlar: 

》Ataullah Kurtiş Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Sevba Abdula

•Müderris Ataullah Efendi ve Meddah Medresesi – Enes Selam

•1918-1939 Arası Krallık Yugoslavya’sında Yüksek Dini Eğitim Ve Meddah Medresesi – Doç. Dr. Ali Erken

•Meddah Medresesinde Fıkıh Eğitimi – Doç. Dr. Mustafa Türkan

•Meddah Medresesi Müfredatında Aklî İlimlerin Yeri – Doç. Dr. Mahmut Meçin

•1945 İslam Dini Birliği Kanunu’nun Yenilenmesi Süreci Ve Tartışmalar – Eren Atala Eriş

》Medreseler ve Balkanlar Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas Çelebi

•XV-XX. Yüzyılda Makedonya Medreseleri – Prof. Dr. Bilgin Aydın

•Makedonya Medreseleri ile Anadolu Medreselerini Arap Dili Öğretimi Açısından Bir Karşılaştırma – Prof. Dr. Şükran Fazlıoğlu

•Üsküp Îsâ Bey Kütüphanesi’ndeki Yazma Eserlere Dair Genel Bir Değerlendirme – Prof. Dr. Sadık Yazar

•Müstensihleri, Üretim Yerleri ve Üretim Zamanlarıyla Üsküplü Yazmalar – Dr. Öğr. Üyesi Sami Arslan

》Abdülfettah Rauf Oturumu

Oturum Başkanı: Vedat S. Ahmet

•Üsküp Meddah Medresesi Başmüderrisi ve Balkan Şâiri Abdülfettah Rauf’un Edebiyât/Belâgat Notları Üzerine – Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş

•Fettah Efendi’nin Necip Fazıl Kısakürek’in Çile Şiirine Yazdığı Nazire ve Metafizik Ürperti – Dr. Öğr. Üyesi M. Necip Yılmaz

•Meddâh Medresesi’nin Şâir Âlimi Fettâh Efendi’nin Şiirlerinde Hazret-i Muhammed – Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar

•Cumhuriyet Rejiminden Meddah Medresesi’ne Balkanlar’da Töreli Duruşun Bir Öncüsü Olarak Fettâh Efendi – Doç. Dr. Erhan Çapraz

•Üsküp’te Türklük ve İslamiyet İçin Mücadele Eden Meddah Medresesi Mezunu İki Dava Adamı: Şuayb Aziz ve Abdülfettah Rauf – Yıldırım Ağanoğlu

》İlm-i Mütalaa, Mantık ve Bilginin Dolaşımı Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Eşref Altaş

•Yanyalı Esad Efendi’nin Tercemetü’ş-şerhi’l-enver’inde Mantık Biliminin Mahiyeti – Doç. Dr. Harun Kuşlu

•Müneccimbaşı Ahmed Efendi’ye Göre Önermenin Birliği – Doç. Dr. Mehmet Özturan

•17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Ülkesinde Bilginin Dolaşımı: Balkanlılar Örneği – İbrahim Halil Ayten

》Matematik Bilimleri Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Türker

•Makedonya Yazmalarında Riyâzî İlimler: Genel Bir Perspektif – Doç. Dr. Elif Baga

•Anadolu-Balkan Coğrafyasında Türkçe İlk Matematik Kitabı: Türkî Hisâb – Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

•Hoca Tahsin Efendi’nin Esâs-ı İlm-i Hey’et Adlı Eserinde Modern Astronomi – Doç. Dr. Orhan Güneş

•Matrakçı Nasuh’un Umdetü’l-Hesâb İsimli Eserinde Miras Taksimi Problemleri – Dr. Öğr. Üyesi Z. Tuba Oğuz Ceyhan

•Harbiye’dee Geometri: Manastırlı Mehmed Rıfat Ve Matematik Eserleri – Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin

》Bekir Sadak Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bedreddin Çetiner

•Bekir Sadak’In Kur’An-I Kerim’in Türkçe Anlatımı Adlı Meâli Ve Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı – Prof. Dr. Mustafa Şentürk

•Üsküp’den İstanbul’a Bir Âlimin Bibliyografyası: Bekir Sadak Ve Hadis Kitabı Tac Tercümesi Üzerine – Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu

•Bekir Sadak’ın “Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlatımı” İsimli Meâ-linde Kevnî/Tekvînî Ayetlerin Anlamlandırılması Sorunu – Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu

》Kemal Aruçi Oturumu

Oturum Başkanı: Doç Dr. Ertuğrul Karakuş

•Kemal Aruçi’nin Ehli-i Kitap Konusunda Hüseyin Cozo’ya Tenkitlerinin Usulî Açıdan Tahlili – Prof. Dr. Muhammet Altaytaş

•Meddah Medresesi Mezunu Kemal Aruçi’nin Ulûhiyet Anlayışı – Prof. Dr. Mehmet Kenan Şahin

•Bir Meddah’lı Olarak Kemal Aruçi’nin Hayatı, Şahsiyeti Ve Davası – Öğr. Gör. Meral Jahjai

•Meddah Medresesi Öğrencilerinden Ali Yakup Cenkçilerin İlmî Kişiliği Ve Faaliyetlerinin Türkiye’nin Din Eğitimi Alanındaki Etkisi – Doç. Dr. Feyza Betül Köse

》Felsefe, İrfan ve Ahlak Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

•Tanrı’yı Bilmenin Yolları: Abdullah Bosnevî’nin Fusûs Şerhi’nde İlahlık ve Bilinme Yolları Üzerine – Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer

•Şerhu Akâidi’n-nesefî’de Muhammed Nûru’l-arabî’nin Ehl-i Hak ve Hakikat Yorumu – Prof. Dr. Ömer Türker

•Hasan Kâfî Akhisârî’ye Göre Özgürlük Ve Sorumluluğun Temellendirilmesi – Prof. Dr. Eşref Altaş

•Manyasoğlu Mahmûd İbn-i Kādî-i Manyâs Ve Hâşiye Alâ Şerhi’l-akā’İdi’n-nesefiyye Adlı Eseri – Dr. Öğr. Üyesi Sami Turan Erel

》Doğa Bilimleri ve Coğrafya Oturumu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer

•Farklı ama Aynı: Muhammed Bosnevî’nin Hayâtü’l-hayevân Tercümesi – Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Göksu

•Balkanlarda Bir Coğrafyacı: Münirî-i Belgradi ve Seb’iyyât İsimli Eseri – Arş. Gör. Kübra Taşdemir

•Yanyalı Esad Efendi’nin Fizika Çevirisine Dair Bazı Notlar – Doç. Dr. Mehmet Sami Baga

•Yanyalı Başhoca İshâk Efendi’nin Mühendishane Öğrencisine Tanıttığı Fizik Aletleri – Arş. Gör. Dr. Sena Aydın

》Sesioni Medreseja Meddah

Kryetar i Sesionit: Dr. Ridvan Kurtishi

•Koncepti Ideor i Medresës Meddah dhe Historia e Mehmet Efendi Sadik – Amir Mamuti

•Medreseja “Medah” Dhe Medresetë e Tjera të Shkupit në Periudhën e Mbretërisë Jugosllave – Studim Krahasimor – Prof. Dr. Fahrush Rexhepi

•Marrëdhëniet e Dobëta Fe-Shtet në Shqipëri pas Rënies së Shtetit Osman në Shekullin 20 (Mungesa e Pavarësisë së Medreseve në Shqipëri si Shembull) – Ermal Bega

•Kontributi i Fettah Efendiut në Medresenë Meddah – Agon Krasniqi

•Gjendja Dhe Perspektiva e Edukimit Fetar në Sistemin Arsimor ë Maqedonisë së Veriut – Halime Ibrahimi Shasivari

》Dini İlimler ve İlişkiler Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Abdullah Trabzon

•Balkanlarda Etvâr-ı Seb’a Geleneği ve Lâmekânî Hüseyin Efendi’nin Etvâr-ı Sab’a Risâlesi – Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Erol

•XV-XVI. Yüzyıllarda Kıtalar Arası İlmî Etkileşim: Balkanlardaki İlmî Hayata Memlük Coğrafyasının Etkisi – Doç. Dr. Esma Atmaca

•Rûhü’l-beyân’in Bir Nüvesi Olarak Bursevî’nn (K.S.) Üsküp Yıllarında Kaleme Aldığı Mecâlisü’l-Vaʿz Ve’t-tezkîr Adlı Eseri – Doç. Dr. Murat Sarıgül

•Üsküp Müftüsü Hasan Fehmi Efendi Ve Zübdetü’t-ta‘lîm İsimli Risalesi – Dr. Hatice Ayar

》Medreseler Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammet Altaytaş

•Mostar’daki Medreseler: Tarihsel Bir İnceleme – Yunus Dilber

•XIX. Asırda Makedonya’da Ohri Kaymakamı Ahmed Şerif Bey Medresesi – Dr. Öğr. Üyesi Mumin Omerov

•Osmanlı Döneminde Bosna’da Açılan Darülhadis Medreseleri – Doç. Dr. Cemile Tekin

•Osmanlı Devri Üsküp Medreseleri – Dr. Ertan Emin

•Balkanlar’da İslâm Dini Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz – Doç. Dr. Muhammed Esat Altıntaş

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES