Monday | Jun 24 2024
May 24, 2024

Symposium on Ottoman Ego-Documents Continues

The Symposium on Ottoman Ego-Documents continued with sessions following the opening ceremony and remarks. After the sessions, the esteemed Suraiya Faroqhi delivered a keynote address on “Evliya Çelebi’s Multiple Identities: How Many of Them Can We Identify?”. The sessions will continue tomorrow.

Osmalı Literatüründe Ben Anlatıları Sempozyumu açılış ve açılış konferanslarının ardından oturumlarla devam etti. Oturumların ardından değerli Suraiya Faroqhi “Evliya Çelebi’nin Çoklu Kimlikleri: Kaçını Tanımlayabiliriz?” konulu onur konuşması gerçekleştirdi. Oturumlar yarın devam edecektir.  

Sessions held today/Bugün gerçekleşen oturumlar:  

Oturum 1: BALKANLARDA “BEN”İ ANLATMAK/NARRATING THE “SELF” IN THE BALKANS

Oturum Başkanı/Chair: Nilgün Dalkesen

Aleksandar Shopov – “There is Little Bread or Salt, and We Did Not See Melon or Watermelon”: First-Person Narrative, Experience, and Knowledge in 15th Century Ottoman Poetry About the Balkan Peninsula

Marijana Mišević – Marginalia of the Frontier or Tokens of Power of an Imperial Literate Culture: The Oeuvre of Hācī Yūsuf of Livno (d. after 1647) and Its Self-Documentary Elements/Serhat Derkenarları ya da İmparatorluk Okuryazar Kültürünün Hakimiyet Simgeleri: Livno’lu Hācī Yūsuf’un (ö. 1647’den sonra) Eserlerinde Olan Öz-Belgesel Unsurları

Mikail Türker Bal – Mesnevihan Hacı Hafız Halid Efendi Hacımuliç’in Günlüklerinden 20. Yüzyıl Saraybosna’sına Bir Bakış/80 Years in a Diary: Mesnevihan Haji Hafiz Khalid Efendi Hajimuliç

Orhan Ençakar – Nizâmü’l-Ulemâ ilâ Hâtemi’l-Enbiyâ İsimli Otobiyografik Eseri Ekseninde Bosnalı Hasan Kâfi Akhisarî/Self-Narrative of Bosnia-Akhisar Judge Hasan Kāfī al-Aqhisārī (d. 1024/1615) on the Axis of His Autobiographical Work Named Nizām al-‘Ulamā’ ilā Khātam al-Anbiyā

Oturum 2: OTOBİYOGRAFİLERDE “BEN”/“SELF” IN AUTOBIOGRAPHIES

Oturum Başkanı/Chair: Şükran Fazlıoğlu

Günay Kayarlar – Self-Narratives in the Works of Karaçelebizade Abdülaziz Efendi/Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin Eserlerinde Ben-Anlatıları

Ebru Onay – Osmanlı’da “Ben”: Mirzazâde Sâlim Efendi Otobiyografisi/Ego-Documents in the Ottoman Empire: How Mirzazâde Sâlim Efendi Introduced Himself

Metin Aydar – İz Bırakan Anlatılar: Erken Modern Osmanlı’da Mühtedi Bir Papaz ve Eseri Üzerine Düşünceler/Narratives Leaving a Mark: A Converted Priest in the Early Modern Ottoman And Thoughts on His Work

Mehmet Arıkan – Müderrisin Gönlünde Yatan: Ömer İspirî’nin Ferhatu’l-fuâd’ı Merkezinde Eserlerindeki Ben-Anlatıları/What Lies in the Heart of a Mudarris: Self Narratives in the Works of Ömer Ispirī

Oturum 3: ANILARDA “BEN”/“SELF” IN RECOLLECTION

Oturum Başkanı/Chair: Elmin Aliyev

Ahmet Koçak – Ben-Anlatıları Çerçevesinde Refik Halit Karay’ın Hatıraları: Mine’l-Bâb ile’l-Mihrab ve Bir Ömür Boyunca/Refik Halit Karay’s Memoirs in the Framework of Ego-Documents: Minelbab İlelmihrab and Bir Ömür Boyunca

Elif Sezer-Aydınlı – 18. yy. “Erbâb-ı Merak Mecmuaları”nda Ben-Anlatıları: Dâyezâde Mustafa, Süleyman Fâik ve Saraybosnalı Molla Mustafa/18th Century Self-Narratives in the Miscellanies of Connoisseurship: Dâyezâde Mustafa, Süleyman Fâik ve Saraybosnalı Molla Mustafa

Esra Çon-Yılmaz – Risale-i Tercüme-i Ahvâl-i Aşçı Dede-i Nakşi Mevlevi Eserinden Hareketle; Yazma Motivasyonu Perspektifinden 19. Yüzyıl Osmanlı Ben-Anlatıları Üzerine Bir İnceleme/An Evaluation About 19th Century Ottoman Ego-Documents From Writing Motivation Point of View, Based on Risale-i Tercüme-i Ahvâl-i Aşçı Dede-i Nakşi Mevlevi Case

Oturum 4: “BEN”E METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR/METHODOLOGICAL APPROACHES TO “SELF”

Oturum Başkanı/Chair: Hatice Aynur

Rukiye Aslıhan Aksoy-Sheridan – Evliya Çelebi’s Book of Travels as a “Workin-Progress”: Notes on an Unfinished “Self-Inscription”/“Müsevvedât” Olarak Seyahatnâme: Yarım Kalmış Bir “Ben-Yazıt” Üzerine Notlar

Güneş Işıksel – Barok Oryantalizm, Kurmacanın İcâdı, Sergüzeşt-nâmeler ve Yeni Çağ Anlatı Biçemleri Üzerine BNF Supplément Turc 221 Dolayımında Değiniler/Some More Remarks on BnF supplement turc 221: Baroque Orientalism, Early Modern Narrativities, Invention of Fiction and Sergüzeşt-names

Barbaros Köksal – Ben-Anlatıları Işığında Yeni Askeri Tarih Yazımı: Metodoloji, Kaynaklar ve Problemler/Composing ‘New Military History’ Utilizing the Perspective of Ego-Documents: Methodology, Sources, and Challenge

Kristina Nikolovska – “I, the sinful”, reading Church Slavonic marginal inscriptions as ego-documents

Oturum 5: BEN-ANLATISININ SINIRLARINDA/ ON THE MARGINS OF EGO-DOCUMENTS

Oturum Başkanı/Chair: Ahmet Koçak

Mustafa Beyazıt – Osmanlı Dönemi Denizli Mezar Taşlarında Ben-Anlatılarından İzler/The Traces of Self-Narratives in Denizli Tombstones from the Ottoman Era

İbrahim Şirin – Esat Serezli’nin Memleket Hatıraları: Bir Hafıza Mekânı Örneği Olarak Ben-Anlatısı/Esat Serezli’s Memories of His Homeland: The Ego-Document as an Sample of a Place of Memory

Yasemin Beyazıt – Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye Örneğinde Otobiyografiden Ben-Anlatısına İmkân ve Sınırlılıklar/Potentials and Limitations from Autobiography to Ego-Documents: The Case of Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye   

ONUR KONUŞMASI I/KEYNOTE ADDRESS I 

Suraiya Faroqhi – The Many Identities of Evliya Çelebi. How Many Can We Hope to Identify?/ Evliya Çelebi’nin Çoklu Kimlikleri: Kaçını Tanımlayabiliriz?

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES