Monday | Apr 15 2024
June 4, 2023

Seminars in Skopje Academy spring 2023 ended

PËRFUNDUAN SEMINARET NË AKADEMIA SHKUPI PRANVERË 2023

ÜSKÜP DÜŞÜNCE OKULU BAHAR 2023 SEMİNERLERİ SONA ERDİ

10 seminars/seminer/seminare

50 lessons/ders/ligjërata

80 participants/katılımcı/pjesëmarrës

In the Spring of 2023, the Skopje Academy hosted a total of 10 seminars, comprising 5 in Turkish and 5 in Albanian. Over a span of 6 weeks, a grand total of 50 sessions were successfully conducted, with 25 in Turkish and 25 in Albanian, all facilitated through the Zoom platform. Notably, the 2022 semester welcomed bachelor and master participants from North Macedonia, Türkiye, Albania, Greece, and Kosovo, with an impressive turnout of 80 attendees.

Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2023 seminerleri kapsamında 5 Türkçe, 5 Arnavutça olmak üzere toplam 10 seminer icra edildi. 6 hafta boyunca 25 Türkçe, 25 Arnavutça olmak üzere toplam 50 oturum gerçekleştirildi. Seminrler Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi. Üsküp Düşünce Okulu 2022 dönemini Kuzey Makedonya, Türkiye, Arnavutluk Yunanistan ve Kosova’dan lisans ve lisansüstü 80 katılımcı takip etti.

Në kuadër të Akademia Shkupi Pranverë 2023 janë realizuar 10 seminare, prej të cilave 5 në gjuhën shqipe dhe 5 në gjuhën turke. Seminaret kanë zgjatur 6 javë dhe në kuadër të tyre janë realizuar 50 sesione, 25 sesione në gjuhën shqipe, dhe 25 sesione në gjuhën turke. Seminaret janë realizuar nëpërmjet platformës Zoom. Seminaret i kanë ndjekur 80 pjesëmarrës të studimeve deridiplomike dhe master, nga Maqedonia e Veriut, Turqia, Kosova, Greqia dhe Shqipëria.

Seminaret e realizuara në këtë semestër:

Bu dönem gerçekleştirilen seminerler:

》Balkanlar’da İktidar ve Tarih – Dr. Sevba Abdula

 》Ekonomia dhe Menaxhmenti – Doc. Dr. Bujamin Bela

》Balkanlar’da Türk Edebiyatı: Dünü ve Bugünü – Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş

》Shteti, Shoqëria dhe Politika – Dr. Drita Memeti

》Modern Bosna Tarihi – Dr. Sedad Beşliya

》Religjioni dhe Psikologjia – Prof. Dr. Musa Musai

》Entelektüel Tarihe Giriş – Dr. Mustafa S. Öztürk

》Arti dhe Arkitektura – Brunilda Basha

》Balkanlar’da Türk-İslam Mimarisi – Neslihan Süleyman

》Studime për Lindjen e Mesme – Metin Xhelil

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES