Wednesday | May 29 2024
April 11, 2024

Applications for the Skopje Academy Spring 2024 are now open

Skopje Academy is dedicated to fostering a broad perspective on global issues, particularly in the Balkans, cities, societies, and human dynamics. Through immersive experiences in listening, reading, and writing, we offer an interdisciplinary approach with a focus on social sciences. The Skopje Academy presents a comprehensive two-year, three-tier educational program featuring seminars, reading groups, seasonal schools, excursions, and academic writing processes. The first stage encompasses Spring and Fall seminars, followed by specialized reading groups in the second stage, and culminating in an intensive article writing process in the third stage.

Successful completion of all stages leads to paper presentations at the graduation ceremony in Skopje, issuance of certificates, and opportunities for research assistantships and internships within our foundation. The Spring 2024 seminars of the Skopje Academy will be conducted in both Turkish and Albanian.

The application deadline is April 22, 2024, and the program runs from April 25 to June 01, 2024.

Seminars in turkish language:

 • History of Ottoman Thought in the Balkans – Assoc. Dr. Harun Kuşlu
 • Modern Bosnian History – Dr. Sedad Beşliya
 • World System and Capitalism – Assist. Prof. Dr. Ahmet Lökçe
 • Balkans and Turkish Foreign Policy – Dilek Kütük
 • Turkish Literature in the Balkans: Past and Present – Assoc. Dr. Ertuğrul Karakuş
 • Ottoman Architecture in the Balkans – Neslihan Süleyman

Seminars in albanian language:

 • Management and Economics – Doc. Dr. Bujamin Bela
 • Religion and Psychology – Prof. Dr. Musa Musai
 • State, Society and Politics – Doc. Dr. Drita Memeti
 • Knowledge and religion in the Ottoman State: Albanian scholars – Dr. Ferid Piku
 • Media in the Post Truth Era – Dr. Festim Rizanaj

For more information and to apply, please visit the application link below:  

Turkish Application Link: https://forms.gle/iNnrRdPTspk6UiTV8 

Albanian Application Link: https://forms.gle/753WjXbJVG5Bo5MY6

…..

Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 Seminer Başvuruları Başladı

Üsküp Düşünce Okulu katılımcıların dünyaya, Balkanlara, şehirlere, toplumlara ve insanlara dair bir perspektif geliştirmelerini amaçlamaktadır. Sosyal bilimleri merkeze alarak disiplinlerarası bir bakış ile dinleme, okuma ve yazma süreçleri üzerinden buluşmayı hedeflemektedir.

Üsküp Düşünce Okulu iki yıl ve üç kademeden oluşan seminerler, okuma grupları, yaz/kış/ramazan okulları, geziler, akademik yazım süreçlerini barındıran eğitim programıdır. Birinci kademe Bahar ve Sonbahar seminerlerini, ikinci kademe okuma gruplarını ve üçüncü kademe makale yazım sürecini kapsamaktadır. İlk kademeyi yani Sonbahar ve Bahar seminerlerini tamamlayanlar ikinci kademeye geçmek için yazılı sınav olacaklardır.

İkinci kademede öğrenciler ilgi alanlarına göre belirlenen okuma gruplarında yer alacaktır. Üçüncü kademede ise 6 ay boyunca Üsküp Düşünce Okulu’nda ki hocalardan birinin danışmanlığı ile makale yazım sürecini tamamlayacaklardır. Üç kademeyi de başarıyla tamamlayan öğrenciler Üsküp’te gerçekleşecek olan mezuniyet töreninde bildirilerini sunup, sertifika almaya ve vakfımızın araştırma projelerinde araştırma asistanı, staj yapma gibi imkanlara sahip olacaklardır.

Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 seminerleri Türkçe ve Arnavutça gerçekleşecektir.

Son başvuru tarihi22 Nisan 2024

Başlangıç ve bitiş: 25 Nisan-01 Haziran 2024

Başvuru bağlantısı: https://forms.gle/iNnrRdPTspk6UiTV8  

Türkçe Seminerler 

 • Balkanlarda Osmanlı Düşüncesinin Tarihi– Doç.Dr. Harun Kuşlu
 • Modern Bosna Tarihi – Dr. Sedad Beşliya
 • Dünya Sistemi ve Kapitalizm – Dr. Ahmet Lökçe
 • Balkanlar ve Türk Dış Politikası – Dilek Kütük
 • Balkanlar’da Türk Edebiyatı: Dünü ve Bugünü – Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş
 • Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – Neslihan Süleyman

Arnavutça Seminerler 

 • Ekonomi ve Yönetim – Bujamin Bela
 • Din ve Psikoloji – Prof. Dr. Musa Musai
 • Devlet, Toplum ve Siyaset – Drita Memeti
 • Osmanlıda Bilgi ve Din: Arnavut Bilim Adamları – Dr. Ferid Piku
 • Post-truth Dönemi Sonrası Medya – Dr. Festim Rizanaj

Not: Türkçe seminerlerde 6 seminerden 5’i seçilecektir

Filluan Aplikimet per Akademine  Shkupi  Pranverë 2024

Akademia Shkupi synon të ndihmojë pjesëmarrësit të zhvillojnë një perspektivë për botën, Ballkanin, qytetet, shoqëritë dhe njerëzit. Akademiado të realizohet përmes dëgjimit, leximit dhe shkrimit me një këndvështrim ndërdisiplinor duke u fokusuar në shkencat sociale.

Akademia Shkupi është një program arsimor dyvjeçar me tre nivele që përfshin seminare, grupe leximi, shkolla verore/dimër/verore, ekskursione dhe procese të shkrimit akademik. Faza e parë përfshin seminaret e semestrit pranveror dhe vjeshtor, faza e dytë përfshin grupet e leximit dhe faza e tretë përfshin procesin e shkrimit akademik. Ata që përfundojnë fazën e parë, pra seminaret e vjeshtës dhe pranverës, do t’i nënshtrohen një provimi me shkrim për të kaluar në fazën e dytë.

Në fazën e dytë nxënësit do të marrin pjesë në grupe leximi të përcaktuara sipas interesave të tyre. Në fazën e tretë, ata do ta përfundojnë procesin e shkrimit të artikujve me konsulencën e një prej profesorëve në Akademinë e Shkupit për 6 muaj. Studentët që do t’i përfundojnë me sukses të tri fazat do t’i prezantojnë punimet e tyre në ceremoninë e diplomimit në Shkup, do të marrin certifikatë dhe do të kenë mundësinë të punojnë si asistentë hulumtues dhe praktikantë në projektet kërkimore të fondacionit tonë.

Seminaret e Akademisë Shkupi Pranverë 2024 do të mbahen në gjuhën shqipe dhe turke.

Seminaret në gjuhën shqipe:

 • Menaxhmenti dhe Ekonomia – Doc. Dr. Bujamin Bela
 • Religjioni dhe Psikologjia – Prof. Dr. Musa Musai
 • Shteti, Shoqëria dhe Politika – Doc. Dr. Drita Memeti
 • Dija dhe feja në Shtetin Osman: Dijetarët Shqiptarë – Dr. Ferid Piku
 • Media në Epokën Post Truth – Dr. Festim Rizanaj

Seminaret në gjuhën turke:

 • Historia e mendimit osman në Ballkan – Prof. Dr. Harun Kushlu
 • Historia moderne e Bosnjës – Dr. Sedad Beshlija
 • Sistemi Botëror dhe Kapitalizmi – Dr. Ahmet Lokçe
 • Ballkani dhe politika e jashtme turke – Dilek Kytyk
 • Letërsia turke në Ballkan: e kaluara dhe e tashmja – Prof. Dr. Ertugrul Karakush
 • Arkitektura osmane në Ballkan – Neslihan Sulejman

Afati i aplikimit: 22 Prill 2024

Kohëzgjatja: 25 Prill – 01 Qershor 2024

Linku për të aplikuar: https://forms.gle/753WjXbJVG5Bo5MY6

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES